vị trí hiện tại:trang đầu > toàn diện

【hũ 86 code】Hình ảnh lễ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng XIII

Chiều 22/1/2021,ìnhảnhlễkhaitrươngTrungtâmBáochíphụcvụĐạihộiĐảhũ 86 code tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình Lễ khai trương Trung tâm Báo chí và Họp báo trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

Chia sẻ với: